Ne zadolževanje, sodelovanje…

Jožko Premrn, NSi Ajdovščina

Ne zadolževanje, sodelovanje je ključ do pospešenega razvoja občine Ajdovščina.

V spominu mi še vedno ostajajo prva službena leta, ko smo skupaj z domačini na Erzelju in Gori gradili telefonsko omrežje, kopali luknje, postavljali lesene drogove in vlekli kable. Prav tako se spominjam, kako so vojaki postavljali telefonsko linijo iz Lokavca na Predmejo. Ali mladinskih delovnih brigad in svečanih otvoritev novih pridobitev, ki smo jih spremljali po televiziji, največkrat za 1. maj ali 29. november.

Jožko Premrn, NSi

Čeprav sta v tistih časih vladala enopartijski sistem in dogovorna ekonomija, se je takratna politika znala velikokrat za pomoč in sodelovanje pri izvedbi posameznih investicij obrniti na lokalno prebivalstvo. Ljudje so s svojim delom, znanjem in izkušnjami pomagali, da so investicije v čim večji meri zadovoljile njihova pričakovanja .

Ljudje so pomanjkanja denarja za dokončanje investicij velikokrat nadomestili s svojim prostovoljnim delom, donacijami lokalnih podjetij ali celo s samoprispevki.

Tudi danes ni denarja za vse potrebe, ki se kažejo v lokalni skupnosti, zato velikokrat na občinskih sejah omenim zavezo, ki jo je dal sedanji župan Tadej Beočanin v programu, s katerim je zmagal na volitvah. Zapisal je ZLATO PRAVILO, citiram: »Vsakemu občinskemu evru za investicije bomo našli še en evro iz države ali Evrope. Uspešno črpanje evropskih sredstev je nujno.«

Občinski svet občine Ajdovščina je na majski seji sprejel letošnji predlog rebalansa proračuna in dodatno zadolžitev  višini 4,6 milijonov evrov. Skupna zadolženost občine Ajdovščina se tako povečuje na 15 milijonov evrov ali na 80% glede na prihodke v letu 2018, ter se približuje največjemu možnemu obsegu zadolževanja občin, ki ga določa zakon o financiranju občin.

Vsak prebivalec občine bo tako zadolžen za 750 evrov, kar občino Ajdovščina uvršča med dvajset (20) najbolj zadolženih občin v državi.

V svetniški skupini NSi, ki k pripravi rebalansa proračuna ni bila povabljena, smo opozorili na pasti proračuna in dodatnega zadolževanja:

  • nezmožnost črpanja državnih in EU sredstev za investicije s soudeležbo občine,
  • da bomo presegli največji obseg možnega zadolževanja občine,
  • da bodo zaradi odplačila glavnice in obresti zmanjšana prosta finančna sredstva za prihodnji razvoj občine,
  • da bo občina zaradi finančnega stanja in nujne prodaje stavbnih zemljišč dosegla nižje prodajne cene kot jih pričakuje.

Prav tako smo na seji opozorili na donacijo podjetja za ureditev območja Kastre v višini pol milijona evrov, ki je bila v proračunu in jo v rebalansu proračuna ni več. Ustreznega pojasnila glede izpada navedenih prihodkov od župana pa nismo dobili.

Še vedno pa v proračunu ostaja prodaja deleža občine v Primorski hranilnici Vipava, kljub dobremu poslovanju hranilnice, smelim načrtom in vlogi, ki jo ima banka za lokalno okolje.

Se pa že poznajo nove zaposlitve v občinski upravi na odhodkovni strani, kjer se odhodki proračuna povečujejo na rekordnih 32,4 milijonov evrov, prihodki pa se zmanjšujejo s 27,4 milijonov evrov na 25,4 milijonov. Od tega je transfernih prihodkov (država in EU – ZLATO PRAVILO) le za 1,5 milijona evrov.

Kljub vedno večjemu zadolževanju občine aktualni podatki Ministrstva za finance kažejo, da občina nazaduje. Trenutni koeficient razvitosti občine Ajdovščina je pod slovenskim povprečjem, saj uvršča občino Ajdovščina po razvitosti na 112 mesto – med 212 slovenskimi občinami.

Županu smo predlagali, da bi bilo treba v proračunu nameniti več pozornosti socialnemu varstvu starejših, pospešiti gradnjo kanalizacij po vaseh, zagotoviti stavbna zemljišča za individualno gradnjo in nova stanovanja, spodbude za povečanje prenočitvenih kapacitet po vaseh, ter začeti z načrtovanjem pridelovalno prodajne verige ekološko pridelane zelenjave in sadja. Zahtevali smo tudi gospodarno, učinkovito in transparentno porabo proračunskega denarja.

V svetniški skupini NSi smo županu ponovno ponudili sodelovanje ter skupno delo pri uresničevanju potreb občanov in volilnega programa župana, v katerem pa ni bilo zadolževanja, dodatnega zaposlovanja v občinski upravi in prodaje Primorske hranilnice.

Podane predloge in pripombe na rebalans proračuna ter ponujeno roko sodelovanja je župan zavrnil, zato v svetniški skupini NSi, skupaj s SDS, predlaganega rebalansa proračuna nismo podprli.

V poročilu o polletni realizaciji proračuna občine Ajdovščina za leto 2019 (30. 7. 2019) je navedeno, da so prihodki realizirani v višini 8,7 milijonov evrov (34%), odhodki v višini 12,7 milijonov evrov (39%). To kaže, da bo  proračun občine Ajdovščine za leto 2019 težko realizirati, predvsem na prihodkovni strani, na kar smo na proračunski seji tudi opozorili.

V občinskem odboru NSi Ajdovščina se zavedamo, da vedno novo zadolževanje in izključevalni odnos sedanje vladajoče politične garniture v Ajdovščini (SD, Burja, ZZP, NSD, Levica, DeSUS), ki se ne drži načel in zavez iz programa, s katerim je župan zmagal na volitvah, ne prinašata rezultatov, ki jih ljudje upravičeno pričakujejo.

Zato se bomo v NSi še naprej prizadevali, za odpiranje prostora za demokratični dialog, v katerem bomo lahko s skupnim sodelovanjem in vključevanjem vseh občanov, ki so pripravljeni predano delati za dobro ljudi, pospešili nadaljnji razvoj občine ter tako izboljšali pogoje dela in življenja vseh občanov.

Cilj vseh političnih akterjev in posameznikov mora biti medsebojno sodelovanje ter pospešen in usklajen razvoj občine Ajdovščine na vseh področjih, ki bo občino po razvitosti čimprej pripeljal med dvajset najbolj razvitih občin, v TOP 20.

Na tej skupni poti razvoja lahko pri delu in novih otvoritvah pričakujemo več osebnega zadovoljstva in  pristnega veselja.

Predsednik OO NSi Ajdovščina

Jožko Premrn

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več